1.Có in phiếu chỉ định cận lâm sàng và đơn thuốc tại phòng khám.

2. Khám cho các bệnh nhân khám sức khỏe nhưng không nhập thông tin vào phần mềm (Không quản lý thông tin bệnh nhân khám sức khỏe).

1.1 Bệnh nhân: Bao gồm bệnh nhân đăng ký khám, bệnh nhân chuyển phòng khám, bệnh nhân khám sức khỏe. Bệnh nhân sau khi được đăng ký khám bệnh, đóng tiền khám bệnh, lấy biên lai sẽ cầm sổ khám bệnh, phiếu đăng ký khám chữa bệnh tới phòng khám nộp vào rổ rồi chờ gọi vào khám bệnh.

1.2.Phòng khám: Bác sĩ hoặc điều dưỡng gọi tên bệnh nhân vào khám bệnh theo thứ tự các phiếu đăng ký mà bệnh nhân nộp vào rổ. Khám bệnh và nhập liệu vào phần mềm.

2.1. Bệnh nhân khám sức khỏe: Đối với BN khám sức khỏe thì bác sĩ sẽ khám và ghi kết quả khám vào phiếu khám sức khỏe của bệnh nhân, không nhập thông tin vào phần mềm.

2.2. Không khám: Khi bệnh nhân vào phòng khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đăng ký phòng khám chưa đúng với nhu cầu khám (Do người đăng ký đăng ký sai hoặc do người hướng dẫn cấp sai tên phòng khám) thì bác sĩ sẽ không khám (Không nhập thông tin khám vào phàn mềm) mà hướng dẫn bệnh nhân ra quầy đăng ký khám bệnh để chuyển phòng khám.

Nếu có khám, bác sĩ tiến hành nhập thông tin vào máy và khám bệnh cho bệnh nhân. Các thông tin bao gồm thông tin hành chính, thông tin xử trí khám bệnh và các tiện ích trong phòng khám.

Thông tin hành chính: Nhập mã bệnh nhân vào ô mã bệnh nhân hay chọn bệnh nhân từ danh sách chờ khám bệnh, chương trình tự lấy lên thông tin hành chính của bệnh nhân.

Các tiện ích trong phòng khám: Chỉ định các dịch vụ CLS, thủ thuật…

Thông tin xử trí khám bệnh: Chỉ nhập khi kết thúc khám cho bệnh nhân tại phòng khám.

Các tiện ích:

2.3. Xuất thuốc tủ trực: Trong khi khám bệnh tại phòng khám nếu có lấy thuốc, vật tư trong tủ trực dùng cho bệnh nhân thì phải nhập vào máy để tính chi phí cho bệnh nhân rồi sau đó khoa dược sẽ bù lại thuốc, vật tư cho tủ trực của phòng khám. Chọn F10 để nhập thuốc, vật tư tủ trực, trong ngày các bệnh nhân sẽ được nhập chung một phiếu, khi nào cần bù tủ trực thì mới chuyển phiếu và dùng phiếu khác. Bệnh nhân phải tới viện phí đóng tiền thuốc, vật tư.

2.4. Chỉ định cận lâm sàng, thủ thuật: Trong khi khám bệnh nếu Bác sĩ cho BN làm các dịch vụ cận lâm sàng, thủ thuật thì phải chỉ định trên máy để tính chi phí, in phiếu chỉ định và chuyển thông tin tới bộ phận thu viện phí. Bác sĩ nhập các cận lâm sàng cần làm, Lưu, in phiếu chỉ định (In tại phòng khám), ký tên vào phiếu chỉ định và đưa cho bệnh nhân. Sau khi có phiếu chỉ định CLS thì BN phải cầm phiếu chỉ định tới quầy viện phí để đóng tiền, viện phí sẽ thu tiền và in biên lai đưa cho bệnh nhân, sau đó BN mới cầm phiếu chỉ định tới nơi thực hiện để thực hiện các dịch vụ.

Ghi chú: Các bệnh nhân phòng khám khi có làm các thủ thuật thì phòng khám phải nhập phẫu thuật thủ thuật để in phiếu tường trình và phục vụ cho việc báo cáo.

3.Xử trí khám bệnh: Khám bệnh thì bệnh nhân vẫn còn hiện diện ở danh sách chờ khám còn khi xử trí thì bệnh nhân sẽ không còn ở danh sách chờ khám nữa. Khi bác sĩ khám xong cho bệnh nhân thì cần phải có xử trí, có thể có một hoặc nhiều xử trí. Quy trình thực hiện. Nhập thông tin bệnh chính. Các bệnh kèm theo (Nếu có), nếu nhiều bệnh kèm theo thì chọn F11 để nhập nhiều bệnh kèm theo, nhập theo mã ICD10. Check chọn các xử trí cần thiết. Các xử trí chính.

3.1. Khám về không toa: Nếu khám bệnh mà bác sĩ không cấp toa thuốc thì xử trí khám về không toa, lưu lại, kết thúc khám bệnh cho bệnh nhân tại phòng khám.

3.2. Cấp toa: Chỉ có toa mua ngoài. Chỉ dùng cho phòng khám y học cổ truyền. Cấp toa thuốc bệnh nhân tự mua (F5): Nhữngthuốc Bác sĩ muốn cho toa thuốc bệnh nhân về dùng thì cấp toa cho bệnh nhân tự mua. Khi cấp toa thì phải nhập vào máy để lưu lại toa thuốc và chuyển thông tin tới kho dược. Các thuốc này sẽ được lấy từ danh mục tồn kho của kho đông y. Nhập toa thuốc xong thì lưu và in toa thuốc vừa nhập (In tại phòng khám, in 1 đơn). Dùng chương trình dược lưu (Xuất bán) lại đơn thuốc vừa nhập. Ký tên vào đơn thuốc, đưa cho bệnh nhân tới quầy viện phí đóng tiền thuốc. Khi bệnh nhân có biên lai thu tiền thuốc thì giữ lại biên lai thu tiền thuốc của bệnh nhân và xuất đưa thuốc cho bệnh nhân theo đơn thuốc. Lưu ý: Các phòng khám khác toa thuốc mua ngoài không nhập máy mà ghi vào sổ khám bệnh.

3.3. Chuyển phòng khám (Khám thêm): Sau khi khám xong, BS cần cho BN chuyển sang phòng khám khác để khám thì phải chọn xử trí là Chuyển phòng khám trên máy để lưu lại thông tin của phòng khám hiện tại và chuyển thông tin của BN tới quầy thu viện phí. BN sẽ tới quầy thu viện phí đóng tiền khám bệnh của phòng khám mới sau đó mới tới phòng khám mới để khám.

3.4. Điều trị ngoại trú: Bác sĩ cho bệnh nhân điều trị ngoại trú thì phải nhập thông tin vào máy để lưu lại thông tin khám bệnh và chuyển thông tin vào điều trị ngoại trú.

3.5. Nhập viện: Bác sĩ cho bệnh nhân nhập viện điều trị thì phải nhập vào máy để lưu lại thông tin của bệnh nhân ở phòng khám và chuyển thông tin của bệnh nhân vào khoa điều trị. Quy trình thực hiện. Bác sĩ chọn xử trí, chọn khoa cho BN nhập viện sau đó lưu lại thông tin. BN khi được xử trí nhập viện thì sẽ có ở danh sách chờ nhập khoa của khoa được bác sĩ đã chọn. BN vào khoa làm thủ tục nhập khoa.

3.6. Chuyển viện: Bác sĩ cho BN chuyển viện thì phải nhập vào máy để lưu lại thông tin của bệnh nhân ở phòng khám và in giấy chuyển viện. Quy trình thực hiện. Bác sĩ chọn xử trí là chuyển viện, chọn tuyến bệnh viện cần chuyển tới, chọn tên bệnh viện cần chuyển tới sau đó lưu lại thông tin. Bác sĩ in giấy chuyển viện, ký tên và đưa cho BN.

3.7. Các xử trí khác: Ngoài các xử trí trên thì chọn xử trí khác.