Banner SYT

 

          1245678

 • slide1_2.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5_1.jpg
 • slide7.jpg
 • slide11_2.jpg
 • slide12.jpg
 • slide14.jpg
 • 2.1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 3z1547177386430_881960f3c0e9330171e199f060e39709 1.jpg
 • 4.jpg
 • 04.jpg
 • 5z1547178620307_e9044d72403bd9d8648773f6b512e045 1.jpg
 • 07.jpg
 • 9z1547177384481_46c85ff81d82f02d01d26347aa6b2bd5 1.jpg
 • 10.jpg
 • 14.jpg
 • 14_3.jpg
 • 19.jpg
 • 59_2.jpg
 • 59_3.png
 • 444444.jpg
 • IMG_20190421_083748.jpg
 • IMG_20190523_110301.png
 • IMG_20190921_095320.jpg
 • KhuKhamBenh.jpg

1. Có in phiếu chỉ định cận lâm sàng và đơn thuốc tại phòng khám.

2. Phòng khám trước khi chỉ định cận lâm sàng cho BN thì chỉ định BN đi đóng tiền tạm ứng. BN sau khi đi đóng tạm ứng thì mới đi thực hiện CLS.

3. Phòng khám dùng chương trình dược để duyệt chi phí BHYT và in mẫu 01BV, yêu cầu BN ký tên vào mẫu 01BV.

4. Đối với BN BHYT nếu không có chi phí phát sinh và không có đơn thuốc thì Phòng Khám chỉ duyệt chi phí chứ không in mẫu BV01 cho BN.

5. Trường hợp Tiếp đón chỉ định không đúng phòng phám. Bác sĩ hướng dẫn BN ra quầy tiếp đón sửa lại.

6. In phiếu bù, phiếu hao phí tại khoa dược.

7. Khoa phòng đi lĩnh bù, lĩnh hao phí.

1.1.Bệnh nhân: Bao gồm bệnh nhân đăng ký khám, BN được chuyển từ phòng khám khác tới.

Bệnh nhân sau khi được đăng ký khám bệnh sẽ cầm sổ khám bệnh, phiếu đăng ký khám chữa bệnh tới phòng khám nộp vào rổ rồi chờ gọi vào khám bệnh.

1.2.Phòng khám: Bác sĩ hoặc điều dưỡng gọi tên bệnh nhân vào khám bệnh theo thứ tự các phiếu đăng ký mà bệnh nhân nộp vào rổ. Khám bệnh và nhập liệu vào phần mềm.

2.1. Không khám: Khi bệnh nhân vào phòng khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đăng ký phòng khám chưa đúng với nhu cầu khám (Do người đăng ký đăng ký sai hoặc do người hướng dẫn cấp sai tên phòng khám) thì bác sĩ sẽ không khám (Không nhập thông tin khám vào phàn mềm) mà hướng dẫn bệnh nhân ra quầy đăng ký khám bệnh để sửa lại.

Nếu có khám, bác sĩ tiến hành nhập thông tin vào máy và khám bệnh cho bệnh nhân. Các thông tin bao gồm thông tin hành chính, thông tin xử trí khám bệnh và các tiện ích trong phòng khám.

Thông tin hành chính: Nhập mã bệnh nhân vào ô mã bệnh nhân hay chọn bệnh nhân từ danh sách chờ khám bệnh, chương trình tự lấy lên thông tin hành chính của bệnh nhân.

Các tiện ích trong phòng khám: Chỉ định các dịch vụ CLS, thủ thuật… Thông tin xử trí khám bệnh: Chỉ nhập khi kết thúc khám cho bệnh nhân tại phòng khám.

Các tiện ích:

2.2. Xuất thuốc tủ trực: Trong khi khám bệnh tại phòng khám nếu có lấy thuốc, vật tư trong tủ trực dùng cho bệnh nhân thì phải nhập vào máy để tính chi phí cho bệnh nhân rồi sau đó khoa dược sẽ bù lại thuốc, vật tư cho tủ trực của phòng khám.

Chọn F10 để nhập thuốc, vật tư tủ trực, trong ngày các bệnh nhân sẽ được nhập chung một phiếu, khi nào cần bù tủ trực thì mới chuyển phiếu và dùng phiếu khác.

Trước khi xuất các thuốc, vật tư lấy trong tủ trực cho BN thì Bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân tới viện phí đóng tiền tạm ứng.

2.3. Chỉ định cận lâm sàng, thủ thuật: Quy trình thực hiện.

Nhập các dịch vụ cần thực hiện vào máy, in phiếu chỉ định.

Lấy giấy chỉ định tạm ứng, ghi mã bệnh nhân vào và số tiền cần tạm ứng vào giấy, đưa cho bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân đi đóng tiền tạm ứng.

Khi bệnh nhân có biên lai tạm ứng thì đưa phiếu chỉ định CLS cho bệnh nhân đi thực hiện.

Ghi chú: Các bệnh nhân phòng khám khi có làm các thủ thuật thì phòng khám phải nhập phẫu thuật thủ thuật để in phiếu tường trình và phục vụ cho việc báo cáo.

2.4. Dự trù và hoàn trả hao phí theo khoa phòng: Ngoài ra phòng khám còn sử dụng các vât tư như găng tay, nước rửa tay… sẽ được tính vào hao phí khoa phòng.

Dự trù: Phòng khám dự trù vật tư rồi chuyển số liệu xuống dược (Kho lẻ thuốc, kho lẻ bông băng y cụ, kho oxygen, kho y dụng cụ, kho trang thiết bị y tế, kho chống nhiễm khuẩn, kho dịch truyền, kho hóa chất xét nghiệm). Dược duyệt và phát vật tư cho Phòng khám sử dụng. Quy trình thực hiện.

a. Phòng khám làm phiếu lĩnh hao phí theo khoa phòng và chuyển số liệu của phiếu đã làm xuống kho dược.

b. Kho dược duyệt các phiếu do các phòng khám đã chuyển. Khoa dược in phiếu lĩnh, ký tên vào phiếu lĩnh.

c. Khoa phòng tới dược lấy phiếu lĩnh về để trưởng khoa ký tên (1 bản).

d. Khoa phòng mang phiếu lĩnh đã ký tới dược lấy thuốc và đổi lại phiếu lĩnh

Hoàn trả: Các vật tư, hóa chất Phòng khám lĩnh về bằng phiếu hao phí theo khoa phòng nếu muốn trả lại thì làm phiếu hoàn trả hao phí theo khoa phòng. Kho dược sẽ duyệt các phiếu này và nhận vật tư hóa chất theo phiếu in ra trả về kho. Quy trình thực hiện.

a. Phòng khám làm phiếu hoàn trả hao phí theo khoa phòng và chuyển số liệu của phiếu đã làm xuống kho dược.

b. Kho dược duyệt các phiếu do các phòng khám đã chuyển.

c. Khoa phòng mang tới dược trả.

3.Xử trí khám bệnh: Khám bệnh thì bệnh nhân vẫn còn hiện diện ở danh sách chờ khám còn khi xử trí thì bệnh nhân sẽ không còn ở danh sách chờ khám nữa. Khi bác sĩ khám xong cho bệnh nhân thì cần phải có xử trí, có thể có một hoặc nhiều xử trí. Quy trình thực hiện.

Nhập thông tin bệnh chính. Các bệnh kèm theo (Nếu có), nếu nhiều bệnh kèm theo thì chọn F11 để nhập nhiều bệnh kèm theo, nhập theo mã ICD10.

Check chọn các xử trí cần thiết. Các xử trí chính.

3.1. Khám về không toa: Nếu khám bệnh mà bác sĩ không cấp toa thuốc thì xử trí khám về không toa. +Nếu có chi phí thì Phòng khám sẽ duyệt và in mẫu BV01 đưa cho BN,BN sẽ mang xuống Viện phí để thanh toán chi phí và ra về. +Nếu không có chi phi thì Phòng khám chỉ duyệt và không in mẫu BV01.

3.2. Cấp toa: Có 2 loại toa thuốc, toa bệnh nhân tự mua (Mua ngoài) và toa BHYT (Dược phát).

3.3. Cấp toa thuốc bệnh nhân tự mua (F5): Nhữngthuốc Bác sĩ muốn cho bệnh nhân dùng mà BHYT không chi trả thì cấp toa cho bệnh nhân tự mua. Ghi vào sổ khám bệnh.

3.4. Cấp toa thuốc BHYT (F3): Nhữngthuốc Bác sĩ muốn cho bệnh nhân dùng mà BHYT chi trả thì sẽ được cấp toa thuốc.Khi cấp toa thuốc thì phải nhập vào máy để lưu lại. in toa thuốc vừa nhập (In tại phòng khám, in 3 bản, có kèm cách dùng). Ký tên vào đơn thuốc, đưa cho bệnh nhân để BN đi lĩnh thuốc. Bệnh nhân khi có toa thuốc nếu có khám thêm phòng khám khác thì cầm toa thuốc tới phòng khám mới để khám. Nếu không khám tại phòng khám nào nữa thì thực hiện như sau. Phòng khám dùng chương trình dược để duyệt, in mẫu 01BV. Đưa mẫu 01BV và đơn thuốc cho bệnh nhân tới viện phí thanh toán viện phí sau đó đi lĩnh thuốc. Lưu ý: - Các thuốc này sẽ được lấy từ danh mục thuốc tồn trong kho BHYT và kho đông y. - Bệnh nhân có thể có nhiều đơn thuốc nếu bệnh nhân khám tại nhiều phòng khám. - Bệnh nhân BHYT có thể vừa có đơn thuốc dược phát và đơn thuốc mua ngoài.

3.5. Chuyển phòng khám (Khám thêm): Sau khi khám xong, BS cần cho BN chuyển sang phòng khám khác để khám thì phải chọn xử trí là Chuyển phòng khám trên máy để lưu lại thông tin của phòng khám hiện tại và chuyển thông tin của BN tới phòng khám mới. không in mẫu 01BV, khi nào kết thúc khám thì phòng khám cuối in mẫu 01BV.

3.6. Điều trị ngoại trú Bác sĩ cho bệnh nhân điều trị ngoại trú thì phải nhập thông tin vào máy để lưu lại thông tin khám bệnh và chuyển thông tin vào điều trị ngoại trú.

3.7. Nhập viện Bác sĩ cho bệnh nhân nhập viện điều trị thì phải nhập vào máy để lưu lại thông tin của bệnh nhân ở phòng khám và chuyển thông tin của bệnh nhân vào khoa điều trị. Quy trình thực hiện.

Bác sĩ chọn xử trí, chọn khoa cho BN nhập viện sau đó lưu lại thông tin.

BN sau khi được xử trí nhập viện, phòng khám sẽ không in mẫu BV01. Chi phí của phòng khám sẽ được đưa vào nội trú.

BN khi được xử trí nhập viện thì sẽ có ở danh sách chờ nhập khoa của khoa được bác sĩ đã chọn.

4.1. Chuyển viện Bác sĩ cho BN chuyển viện thì phải nhập vào máy để lưu lại thông tin của bệnh nhân ở phòng khám và in giấy chuyển viện. Quy trình thực hiện.

Bác sĩ chọn xử trí, chọn tuyến bệnh viện cần chuyển tới, chọn tên bệnh viện cần chuyển tới sau đó lưu lại thông tin.

Bác sĩ in giấy chuyển viện, ký tên và đưa cho BN. BN sau khi được xử trí chuyển viện thì in mẫu 01BV và tới quầy viện phí thanh toán viện phí sau đó mới chuyển viện.

Các xử trí khác: Ngoài các xử trí trên thì chọn xử trí khác

duong day nong

Fanpage

Thống kê truy cập

1011492

Trang web hiện có:
19 khách & 0 thành viên trực tuyến

slogan 1

htcm3

                                                 

                                                              bvcr          bvtn          phusanCT          sis

Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang
Địa chỉ: 917 Tôn Đức Thắng - Phường Vĩnh Mỹ - Thành Phố Châu Đốc - An Giang

Được thiết kế bởi Tổ Công Nghệ Thông Tin - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.569.568 - Email: bvdkkv.angiang@gmail.com
Copyright © 2012. All Rights Reserved.