Banner SYT

 

          1245678

 • slide1_2.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5_1.jpg
 • slide7.jpg
 • slide11_2.jpg
 • slide12.jpg
 • slide14.jpg
 • 2.1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 3z1547177386430_881960f3c0e9330171e199f060e39709 1.jpg
 • 4.jpg
 • 04.jpg
 • 5z1547178620307_e9044d72403bd9d8648773f6b512e045 1.jpg
 • 07.jpg
 • 9z1547177384481_46c85ff81d82f02d01d26347aa6b2bd5 1.jpg
 • 10.jpg
 • 14.jpg
 • 14_3.jpg
 • 19.jpg
 • 59_2.jpg
 • 59_3.png
 • 444444.jpg
 • IMG_20190421_083748.jpg
 • IMG_20190523_110301.png
 • IMG_20190921_095320.jpg
 • KhuKhamBenh.jpg

1. Cấp mã BN bằng dấu nhảy theo quy định.

a. Phòng lưu: Tăng dần theo quy tắc từ YY900000 đến YY999999.

b. Khoa sản: Tăng dần theo quy tắc từ YY800000 đến YY899999.

c. Khoa nhi: Tăng dần theo quy tắc từ YY700000 đến YY799999.

d. Quầy đăng ký khám bệnh: Tăng dần theo quy tắc từ YY000001 đến YY699999.

2. Các nơi tiếp nhận BN:

a. Phòng lưu: Dành cho bệnh nhân cấp cứu. 

b. Khoa sản: Dành cho bệnh nhân vào trực tiếp khoa sản.

c. Khoa nhi: Dành cho bệnh nhân vào trực tiếp khoa nhi.

d. Quầy đăng ký khám bệnh: Đăng ký BN khám bệnh và BN khám sức khỏe. 

YY là 2 số cuối của năm hiện tại.  

1.Bệnh viện chỉ có một con dấu nhảy để cấp cho toàn viện Các khoa phòng trên được cấp Mã BN mới và theo quy định như trên.

2. Cấp mã BN cho BN vào thẳng khoa bằng cách dùng dấu nhẩy đóng sẵn vào tờ giấy A4 một dãy số, mỗi khi dùng 1 mã BN thì gạch bỏ số đó đi.

3. Thanh toán ra viện khi kết thúc điều trị.

4. Có in phiếu công khai thuốc.

5. Chuyển chi phí phòng lưu vào nội trú.

6. Chuyển thông tin phòng lưu vào nội trú.

7.Chuyển chi phí phòng khám vào nội trú.

8. Chuyển thông tin phòng khám vào nội trú.

9. Chỉ có khoa sản và khoa nhi mới có bệnh nhân vào thẳng khoa.

10. In phiếu lĩnh tại khoa, khoa tới dược lĩnh thuốc, vật tư.

1.1. Bệnh nhân: BN vào điều trị nội trú thì phải nhập thông tin vào phần mềm. Khi bn vào điều trị tại khoa phải nhập khoa cho bệnh nhân, khi BN hiện diện tại khoa chúng ta thực hiện được các tiện ích, khi BN kết thúc điều trị tại khoa phải xuất khoa cho BN.

Nhập khoa. BN vào khoa theo các hướng:

BN vào từ phòng khám và phòng lưu: BN điều trị tại phòng khám hoặc phòng lưu mà BS chọn xử trí nhập viện thì sẽ có ở danh sách chờ nhập khoa của khoa mà BS đã chọn. Nhập khoa cho BN từ danh sách chờ này thì BN sẽ hiện diện tại khoa.

BN được chuyển đến từ khoa khác: BN đang điều trị tại khoa mà được xử trí chuyển khoa thì sẽ có trong danh sách chờ nhập khoa của khoa được chuyển đến. Khoa được chuyển BN đến phải làm thao tác nhập khoa cho BN.

Bệnh nhân vào khoa trực tiếp: Trường hợp bệnh nhân không qua phòng khám, phòng lưu hay từ khoa khác mà vào trực tiếp khoa thì không có trong danh sách chờ nhập khoa nên không thể nhập khoa cho bệnh nhân được (Khoa sản và khoa nhi).

** Đối với BN vào khoa Sản hoặc khoa Nhi thì khoa phải tự tạo danh sách chờ nhập khoa. Khoa sản dùng màn hình nhập phòng lưu để nhập thông tin sau đó sẽ xử trí nhập viện sau đó sẽ nhập khoa cho bệnh nhân.

1.2 .Nội trú (BN hiện diện trong khoa): BN sau khi được nhập khoa thì có trong danh sách hiện diện của khoa. Khi BN có trong danh sách hiện diện của khoa thì khoa mới quản lý quá trình điều trị cho BN.

Chỉ định tạm ứng: Bệnh nhân vào khoa thì phải đi đóng tạm ứng, BN tới viện phí đóng tiền tạm ứng. Trong quá trình điều trị, phải kiểm tra côn nợ của bệnh nhân, nếu chi phí của bệnh nhân nhiều hơn so với tạm ứng thì phải chỉ định và yêu cầu BN đi đóng tạm ứng tiếp. Mức tạm ứng sẽ do bệnh viện quy định.

Chỉ định CLS, Phẫu thuật, thủ thuật: BS cho BN làm cận lâm sàng, phẫu thuật, thủ thuật thì phải chỉ định trên máy để in phiếu chỉ định, tính công nợ cho BN và chuyển thông tin tới bộ phận cận lâm sàng.

Ghi chú: Các bệnh nhân nội trú khi có làm các thủ thuật thì phải nhập phẫu thuật thủ thuật để in phiếu tường trình và phục vụ cho việc báo cáo.

- Chỉ định phẫu thuật thủ thuật để tính công nợ (Tính tiền) cho BN.

- Nhập phẫu thuật thủ thuật để in giấy tường trình và báo cáo.

Nhập tiền giường, tiền công: Trong quá trình điều trị tại khoa có các tiền viện phí bao gồm: Công thay băng, Công truyền dịch, Công tiêm, Tiền giường… thì phải nhập vào máy để tính công nợ (Tính tiền) cho BN. o

a. Công tiêm, công truyền dịch… thì hàng ngày phải nhập vào máy để không bị quên. 

b. Tiền giường thì chỉ nhập một lần trước khi xuất khoa cho BN.

Xuất tủ trực: Trong khi điều trị tại khoa, nếu có lấy các thuốc, vật tư có trong tủ trực để dùng cho BN thì phải nhập vào máy để tính công nợ cho BN và sau đó khoa dược sẽ bù thuốc, vật tư lại tủ trực.

a. Nhập thuốc, vật tư cho tất cả các BN trên một phiếu, khi nào cần bù tủ trực thì mới chuyển số liệu xuống kho.

b. Những thứ lấy trong tủ trực khi nhập vào máy là đã tính công nợ cho BN nên khi nào cần bù thuốc đã dùng thì mới chuyển số liệu xuống kho, kể cả khi BN đã xuất khoa hay xuất viện thì dược cũng vẫn bù tủ trực cho khoa được. Đây là điểm khác giữa phiếu dự trù thường quy và phiếu xuất tủ trực.

Quy trình duyệt và bù thuốc. 

a. Kho dược duyệt các phiếu do các khoa đã chuyển. 

b. Khoa dược in phiếu bù, ký tên vào phiếu bù.

c. Khoa tới dược lấy phiếu bù về để trưởng khoa ký tên (1 bản). 

d. Khoa mang phiếu bù đã ký tới dược lấy thuốc và đổi lại phiếu bù.

e. Các kho bù tủ trực cho khoa kho lẻ thuốc, kho lẻ bông băng y cụ, kho dịch truyền.

Dự trù thuốc thường quy: Trong khi BN điều trị tại khoa hàng ngày có cho BN sử dụng thuốc, dịch truyền hay một số vật tư khác thì phải dự trù, nhập vào máy rồi chuyển số liệu xuống kho dược để dược duyệt. Khoa dược duyệt và in phiếu lĩnh, lĩnh thuốc về cho BN dùng.

a. Nhập thuốc theo y lệnh cho tất cả các BN trên một phiếu.

b. Phiếu dự trù phải chuyển số liệu xuống kho, khoa dược duyệt thì mới tính công nợ cho BN.

c. Quy trình duyệt và lĩnh thuốc giống bù tủ trực.

d. Inphiếu công khai thuốc: Khi khoa dược duyệt phiếu thường quy, khoa sẽ in phiếu công khai thuốc và phát thuốc cho BN dùng theo phiếu đã in ra.

e. Các kho bù tủ trực cho khoa kho lẻ thuốc, kho lẻ bông băng y cụ, kho dịch truyền.

Hoàn trả thuốc, vật tư theo người bệnh: Thuốc, vật tư lĩnh về của phiếu lĩnh thường quy, vì lý do nào đó mà bị dư (BS đổi y lệnh, BN chuyển khoa, chuyển viện hay do dự trù bị dư…) thì phải trả lại thuốc, vật tư. Phải nhập vào máy, chuyển số liệu xuống kho, yêu cầu duyệt để trừ công nợ cho BN.

a. Ngày hôm nay có thể làm phiếu hoàn trả cho các ngày trước.

b. Phiếu hoàn trả phải chuyển số liệu xuống kho, dược duyệt thì mới trừ công nợ cho BN.

c. Chỉ hoàn trả thuốc được khi BN còn hiện diện tại khoa.

Quy trình duyệt và bù thuốc.

a. Kho dược duyệt các phiếu do các khoa đã chuyển.

b. Khoa dược in phiếu hoàn trả, ký tên vào phiếu hoàn trả.

c. Khoa tới dược lấy phiếu hoàn trả về để trưởng khoa ký tên (1 bản).

d. Khoa mang phiếu lĩnh đã ký tới dược lấy thuốc và đổi lại phiếu hoàn trả.

Thuốc nào do kho duyệt và phát thường quy thì khi hoàn trả sẽ trả về kho đó.

Dự trù và hoàn trả hao phí theo khoa phòng: Ngoài ra phòng khám còn sử dụng các vât tư như găng tay, nước rửa tay… sẽ được tính vào hao phí khoa phòng.

a. Dự trù: Khoa dự trù vật tư rồi chuyển số liệu xuống dược. Dược duyệt và phát vật tư cho Khoa sử dụng. Quy trình thực hiện. §Khoa làm phiếu lĩnh hao phí theo khoa phòng và chuyển số liệu của phiếu đã làm xuống kho dược.

§Kho dược duyệt các phiếu do các khoa đã chuyển. §Khoa dược in phiếu lĩnh, ký tên vào phiếu lĩnh.

§Khoa phòng tới dược lấy phiếu lĩnh về để trưởng khoa ký tên (1 bản).

§Khoa phòng mang phiếu lĩnh đã ký tới dược lấy thuốc và đổi lại phiếu lĩnh Các kho cấp hao phí theo khoa phòng kho lẻ thuốc, kho lẻ bông băng y cụ, kho oxygen, kho y dụng cụ, kho trang thiết bị y tế, kho chống nhiễm khuẩn, kho dịch truyền, kho hóa chất xét nghiệm.

b. Hoàn trả: Các vật tư, hóa chất Khoa lĩnh về bằng phiếu hao phí theo Khoa phòng nếu muốn trả lại thì làm phiếu hoàn trả hao phí theo Khoa phòng. Kho dược sẽ duyệt các phiếu này và nhận vật tư hóa chất theo phiếu in ra trả về kho. Quy trình thực hiện.

§Khoa làm phiếu hoàn trả hao phí theo Khoa phòng và chuyển số liệu của phiếu đã làm xuống kho dược.

§Kho dược duyệt các phiếu do các Khoa đã chuyển.

§Khoa dược sẽ in phiếu hoàn trả.

§Khoa phòng mang tới Kho dược để trả.

3.Xuất khoa: Khi BN kết thúc điều trị tại khoa thì phải xuất khoa cho BN. BN được xuất khoa với các tình trạng.

Chuyển khoa: Muốn chuyển BN sang khoa khác điều trị thì phải làm thao tác xuất khoa cho BN.

a. Trước khi xuất khoa cho BN thì phải kiểm tra xem các chi phí của BN đã được nhập vào máy đầy đủ chưa vì khi BN được xuất khoa thì không còn hiện diện tại khoa chúng ta nữa và khi đó chúng ta không chỉnh sửa được các chi phí.

b. BN chuyển khoa thì khi xuất khoa chọn tình trạng là Chuyển khoa. Chọn khoa cho BN chuyển tới, BN sẽ có trong danh sách chờ nhập khoa của khoa được chọn, kết thúc điều trị tại khoa chúng ta.

c. BN sẽ thanh toán viện phí khi kết thúc điều trị tại bệnh viện nên khi xuất chuyển khoa cho BN thì không cần in phiếu thanh toán ra viện, các công nợ của BN sẽ được chuyển vào khoa mới.

d. Khoa được chuyển tới phải làm thao tác nhập khoa cho BN thì mới quản lý điều trị cho BN được.

Chuyển viện, Xuất viện, Trốn viện, Tử vong: Trong quá trình điều trị cho BN tại khoa nếu gặp các tình huống BN Chuyển viện, Xuất viện, Bỏ về, Trốn viện, Tử vong thì đều phải nhập vào máy để kết thúc điều trị của BN tại bệnh viện, in phiếu thanh toán ra viện để BN thanh toán viện phí và phục vụ cho mục đích báo cáo.

a. BN chuyển viện thì phải in phiếu TTRV để BN đi thanh toán viện phí và in giấy chuyển viện.

b. BN Xuất viện (Khỏi bệnh) thì phải in phiếu TTRV để BN đi thanh toán viện phí.

c. BN Trốn viện thì phải in phiếu TTRV để BN để báo cáo.

d..BN Tử vong thì phải in phiếu TTRV.

Xuất viện: BN xuất viện thì in phiếu TTR viện để BN đi thanh toán viện phí và in giấy ra viện.

Lưu ý :

ØNếu đã xuất khoa cho BN rồi thì sẽ không chỉnh sửa được chi phí nữa. Vì vậy, trước khi chuyển khoa cho BN phải kiểm tra lại toàn bộ chi phí của BN trên máy xem có đúng với hồ sơ bệnh án không rồi vào xuất khoa cho BN.

ØPhiếu thanh toán ra viện sẽ in tại khoa.

ØĐối với BN chỉ điều trị tại khoa duy nhất 1 khoa trong bệnh viện thì khi in phiếu thanh toán ra viện chỉ có những chi phí của 1 khoa.

ØĐối với BN chuyển từ khoa khác tới thì khi in phiếu thanh toán ra viện sẽ có cả những chi phí của các khoa trước.

ØCác BN có đối tượng BHYT 100% sau khi có phiếu thanh toán ra viện thì phải ký tên vào phiếu thanh toán ra viện sau đó mới ra viện.

duong day nong

Fanpage

Thống kê truy cập

1011473

Trang web hiện có:
9 khách & 0 thành viên trực tuyến

slogan 1

htcm3

                                                 

                                                              bvcr          bvtn          phusanCT          sis

Bản quyền thuộc về Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang
Địa chỉ: 917 Tôn Đức Thắng - Phường Vĩnh Mỹ - Thành Phố Châu Đốc - An Giang

Được thiết kế bởi Tổ Công Nghệ Thông Tin - Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.569.568 - Email: bvdkkv.angiang@gmail.com
Copyright © 2012. All Rights Reserved.