PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH AN GIANG NĂM 2016

1. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA MẮT xem tại đây 

2. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TAI MŨI HỌNG xem tại đây 

3. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NHI xem tại đây 

4. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA LAO xem tại đây 

5. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA CẤP CỨU xem tại đây 

6. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TRUYỀN NHIỄM xem tại đây 

7. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN xem tại đây 

8. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG xem tại đây 

9. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA SẢN xem tại đây 

10. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ PT-GMHS xem tại đây 

11. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA ICU xem tại đây 

12. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA VLTL xem tại đây

13. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA TIM MẠCH LÃO HỌC xem tại đây 

14. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA KHÁM BỆNH 

15. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NỘI TỔNG HỢP xem tại đây 

16. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA RĂNG HÀM MẶT xem tại đây 

17. PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP xem tại đây 

__________//___________