QUICHEĐiều 1: Mục đích, yêu cầu của quy chế chi tiêu nội bộ: 

 Nhằm tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ  trưởng đơn vị. 

 Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Làm căn cứ quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện  kiểm soát của Kho Bạc Nhà Nước; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và  các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định. 

Xem tiếp nội dung và Download tại đây