DMKTSở y tế An Giang ban hành quyết định số 796/QĐ-SYT, ngày 26/07/2018 về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật (theo Thông tư số 43/2013TT-BYT ngày 11/12/2013, và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ Y Tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh) thực hiện tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang. Tổng số Danh mục kỹ thuật duyệt đợt này là 286. Xem nội dung tại đây