DMKTSở y tế An Giang ban hành quyết định số 246/QĐ-SYT, ngày 16/02/2016 về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật (theo Thông tư số 43/2013 TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y Tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh) thực hiện tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang.

Tổng số Danh mục kỹ thuật 9094. Xem chi tiết nội dung tại đây